KOBIHIT

KOBİLER İÇİN HIZLI İNOVASYON TARAMASI

KOBIHIT'in orjinal versiyonu IQS adıyla BENELUX tescilindedir. Van der Meer&Van Tilburg tarafından SYNTENS  adına geliştirilmiştir. Türkiye kullanımı için Hezarfen proje ekibi tarafından adapte edilmiştir.


 FİRMA BİLGİLERİ      Bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.Sadece genel ortalamanın tespitinde kullanılmaktadır.
 Firma Adı
 E-Posta
 İNOVASYONA DUYULAN İHTİYAÇ
Uygun seçeneği X ile işaretleyiniz
             
   Trendler:Piyasa gelişmeleri 1 2 3 4 5
1 Önümüzdeki 5 yıl içinde, mevcut ürün ve mevcut müşterilerden firmanın elde edeceği ciro (1) oldukça artacak (2)artacak (3) aynı kalacak (4) azalacak (5) oldukça azalacak
2 Mevcut rekabet gücü (1) çok düşük (2) düşük (3) normal (4) iyi (5) çok iyi
3 Firmanın hali hazırdaki müşterilerine bağımlığı (1) oldukça az (2) az (3) normal (4) fazla (5) oldukça fazla
4 Firmanın içinde bulunduğu sektörün durumu (1) çok istikrarlı (2) istikrarlı (3) normal (4) istikrarsız (5) çok istikrarsızdır.
  Trendler: Teknolojik gelişmeler 1 2 3 4 5
5 Firmanın mevcut cirosunda yeni ürünlerin (3 yaşından az) payı (1) %50'nin üstündedir (2) %50-%30 arasıdır (3) %30- %15 arasıdır (4) %15'den azdır (5) %0'dır.
6 Üretim süreçlerinde önümüzdeki yıllarda meydana gelecek gelişmelerin oranı (1) hiç gelişme olmayacak (2) az gelişecek (3) ortalama bir gelişme olacak (4) fazla (5)oldukça fazla gelişme beklenmekte
7 Rakiplerinizle karşılaştırıldığında, firmanız geliştirdiği yeni ürün sayısı (1) çok fazla (2) fazla (3) rakiplerle aynı (4)rakiplerden az (5) rakiplerin geliştirdiği ürünlere göre çok azdır.
  Trendler: Firma içi gelişmeler 1 2 3 4 5
8 Şu an için firmanızın karı (1) hızla artmakta (2) artmakta (3) sabit (4) azalmakta (5) hızla azalmaktadır.
9 Firmanızın yeni ürün geliştirmeye ihtiyacı (1)hiç yoktur (2) az (3) diğer firmalar kadar (4) fazla (5) oldukça fazladır.
10 Rakiplerinizle karşılaştırıldığında firmanızın mevcut durumu (1) sektör lideri (2) önde gelen firmalardan (3) ortalama (4) takipçi (5) taklitçi
11 Sizin istediğiniz, firmanızın rakipleriyle karşılaştırıldığında (1) sektör lideri (2) önde gelen firmalardan (3) ortalama (4) takipçi (5) taklitçi olmasıdır.
 FİRMANIN İNOVASYON YÖNETİMİ STRATEJİSİ VE TEŞVİKİ          
   Firma Stratejisi 1 2 3 4 5
12 Orta vadede firma vizyonu (1) belirsiz (2) üzerinde çalışmaktayız (3) var (4) net bir vizyon belirlidir (5) oldukça belirgin hedefler konulmuştur.
13 Yatırımlarınız ve stratejinizi gerçekleştirmek için araçlarınız (planlar, ekipman, insan kaynağı vb.) (1) 1 aylık (2) 6 aylık (3) 1 yıllık (4) 2 yıllık (5) 5 yıllık belirlenmiştir.
  Firma yönetimi ve yapısı 1 2 3 4 5
14 Karar verme süreci (1) patronun elindedir (2) üst düzey yöneticilerin görüşleri alınır (3) çalışanların arasıra görüşleri alınır (4) çalışanlardan sık sık görüşleri alınır (5) Çalışanların her zaman görüşleri alınır.
15 Firmanız sık sık projelerde yer alır mı? (1) asla (2) çok az (3) imkanların izin verdiği kadar (4) sıklıkla (5) her zaman
  Firma içi network ve dış işbirlikleri 1 2 3 4 5
16 Firma lise ve üniversite öğrencilerini (part-time veya stajyer olarak) çalıştırır. (1) asla (2) çok az (3) imkanların izin verdiği kadar (4) sıklıkla (5) her zaman
17 Firma projelerinde müşteriler ve tedarikçilerle işbirliği yapar. (1) asla (2) çok az (3) imkanların izin verdiği kadar (4) sıklıkla (5) her zaman
18 Firma KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, TEKMER gibi kuruluşlarla işbirliği yapar. (1) asla (2) çok az (3) imkanların izin verdiği kadar (4) sıklıkla (5) tüm imkanlar kullanılmaktadır.
  Firmalar için inovasyonu destekleyen kaynaklar 1 2 3 4 5
19 Hedeflerinize ulaşmak için dış finasman (hibe, leasing, destek, kredi, teşvik) kullanır mısınız? (1) asla (2) çok az (3) yeterli derecede kullanırım (4) var olan imkanların tümünü kullanmaya çalışırım (5) var olanın yanısıra yeni imkanlar bulmaya ve kullanmaya çalışırım
20 Firmanız inovasyon projeleri için bütçede gerekli payı ayırır mı? (1) asla (2) çok az (3) imkanların izin verdiği kadar (4) sıklıkla (5) her zaman
21 Firmanız patent, marka, tasarım haklarını kullanır mı? (1) bu terimleri hiç duymadım (2) marka tescilim var (3) bir kez patent başvurusu yaptım (4) patent hakkında bilgi sahibiyim, birçok patent, marka, tasarım başvurularım var (5) patent, marka, tasarım nedir ve bu sistemler nasıl kullanılır bilirim, sadece koruma için değil bilgi edinmek, sektör/rakip takibi için kullanırım.
FİRMANIN VE ÇALIŞANLARIN İNOVASYON KAPASİTESİ          
  Mevcut Ortam          
  Çalışanların kendilerini geliştirmeleri 1 2 3 4 5
22 Firma çalışanları kurslar/eğitimlere katılmaktadırlar. (1) asla (2) 1 - 2 kez katıldılar (3) yılda 1-2 kez katılım sağlanır (4) sık sık katılırlar, ancak plansızdır (5) eğitim ihtiyaçları bellidir ve planlanarak katılım sağlanır.
23 Firmada yaratıcı/öncü nitelikli çalışanlar değerlendirilmektedir. (1) işletmemiz bu nitelikte çalışanlar için uygun bir alan değildir (2) bu nitelikte çalışanlar vardır ama fikirleri etkin olarak değerlendirilmemektedir (3) oldukça kritik sorunlarda görüşleri alınmaktadır (4) sık sık görüşleri alınır (5) her zaman değerlendirilirler.
24 Firmanın günlük rutini çalışanların yeni fikirlerini sunmalarına ve katkı yapmalarına izin vermektedir. (1) asla (3) beklenmedik sorunlarla karşılaşıldığında durum çalışanlarla beraber değerlendirilir (5) her zaman
25 Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, yaratıcılıklarını kullanma alanları (1) yaptığımız işler yaratıcılık gerektirmemektedir (2) ürün ve süreçlerde yaratıcılığa yer vardır, ancak yeni şeyler denemek için zaman ve imkanlar yetersizdir (3) çalışanlar işlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni denemeler yaparlar (4) yaratıcılıklarını kullanmaları için zaman ve imkan bulabilirler (5) firma sistematik olarak yenilikçi fikirlere her zaman açıktır, her türlü imkanı tanır.
  Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması yönünde firma tutumu 1 2 3 4 5
26 Aldığı işleri yürütürken firmanın odaklanması (1) tamamen ürün odaklıdır (2) ürün odaklıdır ancak çok talep/şikayet gelirse dikkate alınır (3) büyük müşterilerden gelen talepler değerlendirilir (4) müşteriden gelen her türlü talep önemlidir (5) müşteri talepleri düzenli olarak araştırılır ve değerlendirilir
27 Dışardan danışmanlar/uzmanlarla işbirliği konusunda firma tutumu (1) firma bilgilerinin dışarıyla paylaşılması olarak yorumlanır ve tercih edilmez (2) çok zorunlu durumlarda tercih edilir (3) her firma kadar danışmanlarla çalışılır (4) dışardan gelen her türlü uzman/danışman yorumu önemle değerlendirilir. (5) firma düzenli olarak bu fırsatları araştırır ve değerlendirir.
28 Firmada dönüşüm-değişiklik süreci başlatıldığında beklenilen (1) teknik çözümler bulmaktır (2) mevcut teknoloji ile üretilebilecek yeni ürün fırsatlarının aranmasıdır (3) müşteri isteklerine göre ürün yenilenmesidir (4) yeni müşteriler bulunmasıdır (5) yeni piyasa fırsatları ortaya çıkarmaktır.
  Firma inovasyon ortamı 1 2 3 4 5
29 Firma içi kurallar ve prosedürler (1) asla değişmez (3) gerekli görülürse ufak düzeltmeler yapılır (5) her zaman değişime açıktır.
30 Firmada, bir hata yapıldığında, (1) tolere edilmez (3)duruma göre değişir (5) gelecek için bir ders olarak değerlendirilir.
31 Firma içi iletişim genellikle (1) patron, müdür tarafından resmi iletişim (2) prosedürel bilgilendirmeler yoluyla iletişim (3) birimler içinde günlük iletişimler gelişmiştir, ancak birimler arası iletişim resmidir (4) birimler arası iletişim oldukça verimlidir (5) tamamen gayrı resmi iletişim şeklindedir.
 İDEAL İNOVASYON ORTAMI: GELECEK 5 YIL İÇİNDEKİ ORTAM

DİKKAT: BU SORULAR MEVCUT DURUM SORULARININ AYNISIDR, ANCAK BU SEFER GELECEK 5 YIL İÇİN PLANLARINIZ SORULMAKTADIR.
         
  Çalışanların kendilerini geliştirmeleri 1 2 3 4 5
32 Firma çalışanları kurslar/eğitimlere katılmaktadırlar. (1) asla (2) 1 - 2 kez katıldılar (3) yılda 1-2 kez katılım sağlanır (4) sık sık katılırlar, ancak plansızdır (5) eğitim ihtiyaçları bellidir ve planlanarak katılım sağlanır.
33 Firmada yaratıcı/öncü nitelikli çalışanlar değerlendirilmektedir. (1) işletmemiz bu nitelikte çalışanlar için uygun bir alan değildir (2) bu nitelikte çalışanlar vardır ama fikirleri etkin olarak değerlendirilmemektedir (3) oldukça kritik sorunlarda görüşleri alınmaktadır (4) sık sık görüşleri alınır (5) her zaman değerlendirilirler.
34 Firmanın günlük rutini çalışanların yeni fikirlerini sunmalarına ve katkı yapmalarına izin vermektedir. (1) asla (3) beklenmedik sorunlarla karşılaşıldığında durum çalışanlarla beraber değerlendirilir (5) her zaman
35 Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, yaratıcılıklarını kullanma alanları (1) yaptığımız işler yaratıcılık gerektirmemektedir (2) ürün ve süreçlerde yaratıcılığa yer vardır, ancak yeni şeyler denemek için zaman ve imkanlar yetersizdir (3) çalışanlar işlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni denemeler yaparlar (4) yaratıcılıklarını kullanmaları için zaman ve imkan bulabilirler (5) firma sistematik olarak yenilikçi fikirlere her zaman açıktır, her türlü imkanı tanır.
  Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması yönünde firma tutumu 1 2 3 4 5
36 Aldığı işleri yürütürken firmanın odaklanması (1) tamamen ürün odaklıdır (2) ürün odaklıdır ancak çok talep/şikayet gelirse dikkate alınır (3) büyük müşterilerden gelen talepler değerlendirilir (4) müşteriden gelen her türlü talep önemlidir (5) müşteri talepleri düzenli olarak araştırılır ve değerlendirilir
37 Dışardan danışmanlar/uzmanlarla işbirliği konusunda firma tutumu (1) firma bilgilerinin dışarıyla paylaşılması olarak yorumlanır ve tercih edilmez (2) çok zorunlu durumlarda tercih edilir (3) her firma kadar danışmanlarla çalışılır (4) dışardan gelen her türlü uzman/danışman yorumu önemle değerlendirilir. (5) firma düzenli olarak bu fırsatları araştırır ve değerlendirir.
38 Firmada dönüşüm-değişiklik süreci başlatıldığında beklenilen (1) teknik çözümler bulmaktır (2) mevcut teknoloji ile üretilebilecek yeni ürün fırsatlarının aranmasıdır (3) müşteri isteklerine göre ürün yenilenmesidir (4) yeni müşteriler bulunmasıdır (5) yeni piyasa fırsatları ortaya çıkarmaktır.
  Firma inovasyon ortamı 1 2 3 4 5
39 Firma içi kurallar ve prosedürler (1) asla değişmez (3) gerekli görülürse ufak düzeltmeler yapılır (5) her zaman değişime açıktır.
40 Firmada, bir hata yapıldığında, (1) tolere edilmez (3)duruma göre değişir (5) gelecek için bir ders olarak değerlendirilir.
41 Firma içi iletişim genellikle (1) patron, müdür tarafından resmi iletişim (2) prosedürel bilgilendirmeler yoluyla iletişim (3) birimler içinde günlük iletişimler gelişmiştir, ancak birimler arası iletişim resmidir (4) birimler arası iletişim oldukça verimlidir (5) tamamen gayrı resmi iletişim şeklindedir.
 
Copyright © 2006-2023 Türk Patent ve Marka Kurumu
Bu proje EVD: Agency for International Business and Cooperation (Hollanda Ekonomi Bakanlığı'na bağlı ajans) tarafından desteklenmektedir.